Klubbens vedtægter

Klubbens vedtægter

VEDTÆGTER FOR FREDENSBORG BADMINTONKLUB 05 (FB05)

§1

Klubbens navn er Fredensborg Badmintonklub 05 (FB05). Klubbens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubben er stiftet den 1. juli 2005.

Klubbens formål er at udbrede interessen for og kendskabet til badmintonsporten i Fredensborg og give medlemmerne mulighed for at dyrke badminton.

§2

Klubben er tilsluttet Dansk Idrætsforbund, Dansk Badmintonforbund, Sjællands Badminton Kreds, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, samt andre sammenslutninger, som generalforsamlingen måtte beslutte.

§3 

Klubben optager enhver som aktivt medlem ved henvendelse til foreningens formand eller på FB05’s hjemmeside.

§4

Bestyrelsen består af: Formanden, kassereren, Ungdomsformand, Senior-/Veteranformand, Motionistformand. Bestyrelsen kan udvides/suppleres med nødvendige udvalg.

§5

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, hvad angår klubbens love, forholdet til offentlige myndigheder og andre sager, som vedrører klubben. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og skal omfatte følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Beretninger fra udvalg.
 4. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag.
 6. Fremlæggelse af aktivitetsplan for den kommende sæson.
 7. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingenter, herunder afsættelse af beløb til specielle formål..
 8. Valg af formand i ulige år.
 9. Valg af kasserer i lige år.
 10. Valg af Ungdomsformand i ulige år
 11. Valg af Senior- Veteranformand i lige år
 12. Valg af Motionistformand i ulige år
 13. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 14. Valg af revisor og revisorsuppleant
 15. Eventuelt.

For at en generalforsamling - ordinær eller ekstraordinær - skal være lovligt indvarslet, skal indkaldelsen ske skriftligt til hvert medlem i klubben eller ved annoncering på klubbens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt indgives til klubbens formand senest 8 dage før en generalforsamling.

Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Referat føres over alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Valgbar er ethvert medlem, der den 1/1 det pågældende år er fyldt 18 år, og som ikke er i kontingentrestance.

Medlemmer under 16 år har gennem deres værge stemmeret til generalforsamlingen. Værgen handler på den mindreåriges vegne i henhold til gældende Værgemålslov.

Formand og kasserer må ikke være samme person. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller ægtefælle/samboende til medlemmer i bestyrelsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år.

Genvalg kan finde sted for samtlige. 

Skriftlig afstemning skal finde sted når mindst 1 medlem ønsker det. 

Valg og beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Ændringer af klubbens vedtægter, salg og pantsætning af fast ejendom, samt klubbens opløsning kræver dog et stemmeflertal på mindst 2/3 af de på en generalforsamling afgivne stemmer. Nævnte undtagelser skal yderligere godkendes med 2/3 stemmeflertal på en efterfølgende generalforsamling, som skal indkaldes af bestyrelsen, og som skal afholdes senest 30 dage efter den første generalforsamlings afholdelse.

§6

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, formanden eller mindst 50 af klubbens stemmeberettigede medlemmer ønsker det, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

Bestyrelsen indkalder som nævnt i § 5.

Med indkaldelsen - der skal ske senest 14 dage efter begæringens modtagelse - skal følge motiveret dagsorden, hvor punkt 1 skal være: valg af dirigent.

§7

Formanden tegner klubben overfor offentlige myndigheder og i andre sager, som vedrører klubben, samt leder bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan antage fornøden medhjælp og nedsætte de for arbejdet nødvendige udvalg.

§8 

Klubben ledes i det daglige af en bestyrelse på mindst 5 personer, som er ansvarlige overfor generalforsamlingen.

§9

Formanden tegner i det daglige klubben og leder udvalgs-arbejdet.

Ved økonomiske dispositioner over 20.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

Bestyrelsen fordeler i øvrigt arbejdet imellem sig.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan antage fornøden medhjælp og nedsætte de for arbejdet nødvendige udvalg.

§10

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Klubbens regnskab revideres årligt af et godkendt revisionsfirma.

§11

Udelukkelse og eksklusion 

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser herunder betaling kontingent.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

§12

Ved klubbens eventuelle opløsning skal klubbens aktiver skænkes til idrætslige formål i Fredensborg, hvorom beslutning træffes på en afsluttende generalforsamling.

Vedtaget på generalforsamlingen den 27. april 2006. 

Revideret på generalforsamlingen den 18. marts 2014 

Revideret på generalforsamlingen den 19. maj 2015 

Revideret på generalforsamlingen den 15. maj 2017 

Revideret på generalforsamlingen den 2. maj 2019